Regulamin

Regulamin wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy

§ 1 Prawo korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy użytkownicy.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

– okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną

– wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

 1. Za niepełnoletniego użytkownika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

§ 2 Wypożyczenia

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuży niż 1 miesiąc.
 2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.
 3. Bibliotekarz może skrócić ustalony w  § 2 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazem lektur szkolnych).

§  3 Poszanowanie książki

 1.  Użytkownik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej.
 2. Czytelnik powinien  zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3.  Za szkody wynikłe z niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użytkownik.
 4.  W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki użytkownik zobowiązany jest: do odkupienia  zagubionej lub zniszczonej książki .Jeżeli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik musi uiścić opłatę odpowiadającą aktualnej cenie danej pozycji. Za niezwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala kierownik  Biblioteki.

§  4 Przetrzymywanie książek

 1. Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin określony w §2 pkt.1 otrzymuje upomnienie.
 2. Za pisemne upomnienie Biblioteka pobiera opłatę.
 3. Jeżeli użytkownik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5 Przepisy końcowe

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe zostać pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmie kierownik Biblioteki.