Koordynator do spraw dostępności
wtorek, 30.03.2021
Koordynator do spraw dostępności
Zarządzenie Nr 3 /2020 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radgoszczy
 
https://bip.malopolska.pl/gbpwradgoszczy
 
 
 

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Biblioteka Publiczna w Radgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.biblioteka.radgoszcz.pl/

 Data publikacji strony internetowej: 14.01.2015 r.

Data ostatniej aktualizacji strony: 23.11.2020 r.

 Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 14 6414102

e-mail: gbp-radgoszcz1@wp.pl

Adres korespondencyjny:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy

Ul. W.Witosa 24

33-207 Radgoszcz

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

– niektóre artykuły zapisane są w formacie, które mogą nie być prawidłowo odczytywane przez programy dla osób ze szczególnymi potrzebami

– część załączonych plików graficznych nie posiada opisów  alternatywnych

 Ułatwienia na stronie internetowej

·  podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

·  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 30.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Alicja Błocho

E-mail: gbp-radgoszcz1@wp.pl

Telefon: 14 641 41 02

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

– wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

 

Żądanie powinno zawierać

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej

– wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radgoszczy 

·       Do budynku prowadzi jedno wejście bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak oznaczonego miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

·         Brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

·         W budynku nie ma oznaczeń w  alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

·        Brak możliwość swobodnego poruszania się z powodu małej przestrzeni i wąskich przejść.

·         Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

·         Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

·         Do pomieszczeń biblioteki na drugiej kondygnacji budynku prowadzą jedynie schody.