Procedura zachowania bezpieczeństwa
wtorek, 19.05.2020
Procedura zachowania bezpieczeństwa

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania

Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy

w czasie epidemii COVID-19 dla użytkowników Biblioteki   od dnia 20 maja 2020 roku

 

 

§1

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy w czasie  epidemii COVID-19  dla użytkowników zwana dalej Procedurą,  określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników, kontaktów zewnętrznych i prowadzenia ciągłości pracy  Gminnej Biblioteki  Publicznej w Radgoszczy.

2. Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników oraz wszystkich  innych osób i instytucji korzystających z usług, współpracujących lub przebywających na terenie Biblioteki.

§2

Procedura obejmuje:

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni i zasobów bibliotecznych.

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

3. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

4. Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

 

§3

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów bibliotecznych.

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla użytkowników przy wejściu do Biblioteki.

2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze – strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między użytkownikami – odległość 2 m.

3. Ustala się limit osób przebywających w Bibliotece tj. 1 osoba z tym, iż rodzic/opiekun może wejść do Biblioteki z maksymalnie z jednym dzieckiem do lat 13. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby.

4. Skraca się czas przebywania w Bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia zbiorów. Nie ma możliwości korzystania z komputerów.

5. Od osób korzystających z Biblioteki wymagane jest bezwzględnie noszenie masek ochronnych i rękawiczek (w przypadku braku rękawiczek należy pobrać jednorazowe rękawiczki dostępne w Bibliotece).

Użytkownik bez rękawiczek i maski nie zostanie obsłużony.

§4

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie zbiorów telefonicznie pod numerem          14 641 41 02.

2. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów z Biblioteki opisanymi §6.

§5

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki

1. W Bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną” czyli stanowisko zwrotu zbiorów wracających do Biblioteki, które zostaną poddane kwarantannie oraz tzw. „drogę czystą” dla zbiorów wypożyczanych z biblioteki.

2. Zaleca się zwrot zbiorów bezpośrednio do wyznaczonych pojemników/pudełek.

3. Przyjęte zbiory zostaną odłożone na okres 5 dni do worków, oznaczonych datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy zdezynfekować blat, na którym leżały zbiory.

5. Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne musi mieć założoną maskę  i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość.

§6

Zasady udostępniania zbiorów z Biblioteki.

1. Książki podaje bibliotekarz. Nie ma wolnego dostępu do półek dla użytkowników biblioteki.

2. Przy wypożyczaniu zbiorów z Biblioteki lub odbiorze rezerwacji czytelnik musi zdezynfekować ręce przed wejściem do Biblioteki, mieć założoną maskę i jednorazowe rękawice oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie   z wytycznymi GIS.

3. Godziny otwarcia Biblioteki: 

 wtorek i  środy w godzinach od 13.00 do 16.00,

w czwartki od godz. 14.00 do godz. 17.00.

W pozostałe dni tygodnia  Biblioteka  nieczynna.

§7

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2. Zgłoszenie incydentu do kierownika  Gminnej Biblioteki Publicznej  w Radgoszczy , co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie  z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

§8

Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Bibliotece Publicznej w Radgoszczy w czasie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

2. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej: biblioteka.radgoszcz.pl

 

 

Radgoszcz, dnia 15.05.2020 r.

p.o. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy

mgr Renata Klimek